Algemene Voorwaarden


Versie 1.0

De algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 5 februari 2017. Wijzigingen in de toekomst zullen op deze pagina gemeld worden. Klik op onderstaande link om de digitale versie in te zien, op te slaan en/of uit te printen:
https://darebyvk.com/Algemene%20voorwaarden%20dare1.0.pdf

 

Inhoud

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid                               

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening en kosten van het herroepingsrecht

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Conformiteit en garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 19 - Wijziging algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Definifities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten,

en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht;

3.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

4.    Dag: kalenderdag;

5.    Duurovereenkomst: een overeenkomst op afstand met een regelmatige leverings-

en/of afnameverplichting van een reeks van producten en/of diensten gedurende een bepaalde periode;

6.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat

stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

7.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te

zien van de overeenkomst op afstand;

8.    Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter

beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

9.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting WebwinkelKeur en die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de

consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het

sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

12. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 

Adres (geen bezoekadres):

 

Dare by vk

Slot Harenlaan 29

6432 JN HOENSBROEK

Telefoonnummer:

045-8508626*

E-mail:

vraagmaarraak@darebyvk.com

KvK-nummer:

67889514

Btw-identificatienummer:

NL8572.14.779.B01

 

* Uitgezonderd feest- en vakantiedagen. Deze dagen zullen van tevoren aangekondigd worden op de klantenservicepagina.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer

en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van

het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment

geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6.    Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden

beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7.    Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze

voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1.        Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden 
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.        Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.        Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.        Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen

aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.        Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de

aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6.        Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de

rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

    a)       de prijs inclusief belastingen;

    b)       de eventuele kosten van verzending;

    c)        de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

    d)       het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

    e)       de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

    f)        de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer 
            de prijs garandeert;

    g)       de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik 
            van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag 
            dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

    h)       of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze 
            deze voor de consument te raadplegen is;

    i)         de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door 
            hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien 
            gewenst herstellen;

    j)         de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

    k)       de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de 
            consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

    l)         de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurovereenkomst;

    m)     en de beschikbare maten, kleuren en soort materialen.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1.        De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op

het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.        Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt

de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.        Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende

technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.        De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de

consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.        De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

    a)       het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met

    klachten terecht kan;

    b)       de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het

    herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het

    uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

    c)        de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

    d)       de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de

    ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering

    van de overeenkomst;

    e)       de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een

    duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.        In geval van een duurovereenkomst is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7.        Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

1.        Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst

zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.        De in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

    a)  als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren; 

    b)  als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 

    c)  bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een

bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 

3.        Indien de klant na afloop van de in lid 1 van dit artikel en in artikel 8, lid 1 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

4.   Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

5.   Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die in formatie heeft ontvangen.

Bij diensten:

6.   Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

7.   Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.   Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

9.   Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van deconsument tijdens de bedenktijd

1.   Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.  

2.   Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.   De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 van dit artikel. 

4.   De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 

 

Artikel 8 - Uitoefening en kosten van het herroepingsrecht

1.   Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij

dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier. Dit kan zowel per post als per E-mail.

2.   Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 van dit artikel bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. 
De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.   De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

4.   Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.   De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 

6.   Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

 

Artikel 9 – verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.   Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 

2.   Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de ondernemer of dat door de consument sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden aan de ondernemer. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

3.   De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 

4.   Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

5.   De ondernemer is verplicht om ook de eventuele verzend- en verpakkingskosten aan de consument te vergoeden bij herroeping. Wanneer de consument meerdere producten heeft besteld, maar slechts een deel terugstuurt, dan hoeft de ondernemer de kosten voor heenzending en eventuele verpakking niet te vergoeden.


Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

1.   De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.   Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor:

a)  producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig  specificaties van de consument;

    b)  producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

    c)  producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere

    producten;

    d)  producten die snel kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

    e)  producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële

    markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de    

    herroepingstermijn kunnen voordoen;

    f)   losse kranten en tijdschriften;

    g)  verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de

    verzegeling na levering is verbroken;

    h)  verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne

    niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering

    is verbroken. 

    i)   producten en/of diensten die gekocht zijn tijdens een openbare veiling. Onder een 
    openbare veiling wordt een  verkoopmethode verstaan waarbij producten en/of      

    diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk

    aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder

    leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de

    producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

    j)   producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, die niet 
    geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze 
    of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd    

    zijn;     

    k)  dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

    de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de

    consument én de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest 
    zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

    l)  overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst

    een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;  

    m) diensten betreffende weddenschappen en loterijen;

 

Artikel 11 – De prijs

1.   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.   In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, aanbieden met variabele prijzen. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, wordt bij het aanbod vermeld.

3.   Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.   Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

    a)  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

    b)  de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang  

    van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.   De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.   Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 12 – Conformiteit en garantie

1.   De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.   Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3.   Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4.   De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5.   De garantie geldt niet indien:

    a)  de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden 
           heeft laten repareren en/of bewerken;

    b)  de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins 
           onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer 
           en/of op de verpakking behandeld zijn;

    c)  de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid 
           heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1.   De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.   Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.   Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4.   Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5.   In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6.   Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7.   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 14 – Duurovereenkomst: duur, opzeggingen verlenging

Opzegging

1.   De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.   De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.   De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

    a) te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in 
           een bepaalde periode;

    b)  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

    c)  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4.   Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5.   In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6.   Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.   Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

8.   Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

1.   Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6, lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.   De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3.   In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

1.   De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.   Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.   Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.   Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl). Deze stichting zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Wanneer de klacht van de consument nog niet elders in behandeling is, dan staat het hem/haar vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese unie.

6.   Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.   Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Artikel 17 - Geschillen

1.   Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2.   Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.  


Dare by VK is aangesloten bij de stichting WebWinkelKeur. WebwinkelKeur is het keurmerk dat meer transparantie en veiligheid brengt in de markt van het online winkelen. Dit keurmerk controleert of haar leden voldoen aan de wetgeving en op een duidelijke manier belangrijke informatie op hun webwinkel vermelden.